ข่าวประชาสัมพันธ์
28 พฤศจิกายน 2556

กระทรวงคมนาคมร่วมภาคีป้องกันอุบัติเหตุจัดงานสัมมนาระดับชาติ
เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 หัวข้อ "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน
(Rights and Road Safety)" 11-12 ธันวาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา

วันนี้ (28 พ.ย.56) เวลา 13.30 น. ธีระพงศ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิสกุลฯ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และภาคีป้องกันอุบัติเหตุ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 11 หัวข้อ “สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน” (Rights and Road Safety) วันที่ 11-12 ธันวาคม 2556 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำถึงปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพราะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 หมื่นคนในแต่ละปี ล่าสุดพบมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 14,059 คน ในปี 2555 เทียบได้ว่า “ทุกๆ วันมีคนไทย 38 คน เดินทางออกจากบ้านแล้วไม่ได้กลับเข้าบ้าน” หนึ่งในสามของผู้เสียชีวิตเป็นกำลังหลักของครอบครัว หรือ ทำให้ 4,000 ครอบครัวอยู่ในสภาวะล้มสลาย ซ้ำยังเพิ่มผู้พิการรายใหม่ปีละไม่ต่ำกว่าห้าพันถึงหกพันคน กระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 2.3 แสนล้านบาทต่อปีเทียบเป็น 2.8% ของ GDP ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดประมาณผู้เสียชีวิตในประเทศไทยสูงถึง 26,000 คน ทำให้ประเทศไทยขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 3 ของโลก และยังถูกตั้งคำถามไปถึงความีปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย

“ความสูญเสียและจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทำให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เฉยไม่ได้ ปฏิบัติการต่างที่ผลักดันมาจากนโยบายรัฐบาล ในข้อ 4.5.6 ที่จะดำเนินการลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย โดยน้อมนำหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและถือเป็น วาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งยังมีแผนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2552-2555 และฉบับล่าสุด พ.ศ.2556-2559 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 เพื่อให้เกิดโครงสร้างการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัด อำเภอและตำบล” รองปลัดกระทรวงคมนาคมกล่าว

นายธีระพงษ์ ยังกล่าวต่อไปว่า ภายใต้แนวคิดจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่เน้นสิทธิความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเสี่ยงสำคัญหรือกลุ่มที่มีสภาวะเปราะบาง (Vulnerable Road Users) อย่างคนเดินถนน คนขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ และผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะ สอดคล้องกันข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในทุกวันนี้เป็นตัวเลขที่สูงมาก ทั้งในแง่ปัจเจกและระบบจากความบกพร่องของ 3 ปัจจัยหลัก คือ คน รถ ถนนและสภาพแวดล้อม ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงกระทบกับระบบเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังกระทบกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องคุ้มครอง เพราะกระทบกับสิทธิของผู้ตกเป็นเหยื่อตามปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 ระบุว่า “คนทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงแห่งตัวตนโดยเฉพาะสิทธิในการเดินทางอย่างปลอดภัย”

ด้าน นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กล่าวถึงการเข้าร่วมเป็นภาคีจัดการสัมมนาครั้งนี้ว่า กรมการขนส่งทางบกมีภารกิจสำคัญตามรูปธรรมที่จะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2554 – 2558 เรื่อง การพัฒนา ส่งเสริม และกำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเตรียมให้มีการผลักดัน 3 ด้าน คือ (1) กรมการขนส่งทางบกจะให้เด็กนักเรียน เดินทางด้วย “รถนักเรียน” ที่ปลอดภัย (2) ผู้โดยสารทุกคน จะโดยสาร “รถสาธารณะที่ปลอดภัย” มีอุปกรณ์นิรภัย มีระบบดูแลมาตรฐาน คนขับ ตัวรถ และ (3) มีโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

พร้อมกันนี้กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมให้ทุนสนับสนุนในส่วนของการจัดห้องย่อยยานพาหนะปลอดภัย การจัดนิทรรศการ การสนับสนุนเอกสารวิชาการ ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์เพื่อใช้เผยแพร่ในงาน ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเฉพาะบุคลากรจากกรมการขนส่งทางบก ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างคนทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนในทุกๆ มิติ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร การให้บริการ การกำกับดูแลเรื่องสวัสดิภาพของผู้โดยสารและความปลอดภัยของยานพาหนะ ในความรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบกให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป การจัดสัมมนาครั้งนี้โดยเน้นย้ำเรื่อง “สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน” หรือ 11th Thailand Road Safety Seminar: Rights and Road Safety) จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2556 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย กระทรวงคมนาคม ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยภาคีป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กำหนดจัดการสัมมนาระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางที่จะบูรณาการการดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำความรู้ และรูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ไปเผยแพร่และปฏิบัติให้เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดรูปธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว

สำหรับประเด็นหลักๆ ที่นำเสนอในการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย
1. ห้องใหญ่ จะดำเนินการในส่วนของพิธีเปิด/ปิด การมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards การปาฐกถา การเสวนา อภิปรายหมู่ ในหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ปาฐกถา “สิทธิคนเดินถนน กับการลงทุนเรื่องความปลอดภัย” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม การเสวนา “AEC : อนาคตประเทศไทยกับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน” การอภิปรายหมู่ “Update ประเทศไทย : เส้นทางของความปลอดภัย” เป็นต้น
2. ห้องย่อย จะแบ่งการนำเสนอหัวข้อสำคัญตามประเด็น 5 เสาหลัก (5 Pillars) ได้แก่ เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการ (Road Safety Management) เสาหลักที่ 2 ถนนปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles) เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย (Safer Road Users) และเสาหลักที่ 5 การตอบสนองภายหลังเกิดเหตุ (Post-crash Response) โดยมีเจ้าภาพร่วมจาก ภาคนโยบาย และ ภาคีวิชาการ และ ภาคประชาสังคม
3. เวทีกลาง จะเป็นเวที Highlight Stage นำเสนอความรู้และโจทย์สำคัญอื่นๆ ที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
4. บูธนิทรรศการ แสดงผลงานและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พร้อมนำเสนอผลการประกวดงานวิชาการ
ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมและติดตามผลการประชุมได้ที่ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-511-5855 ต่อ 117
โทรสาร 02-511-3583 e-mail: thairoadsafetyseminar@gmail.comคลิกดูไฟล์

news
 
หน้าแรก
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับ สอจร.
เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมา
คณะทำงานหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและงานวิชาการ
ภาพข่าวกิจกรรม
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ข่าวจากทางทีวี

บทความน่ารู้
ความรู้ทั่วไป
เรื่องจากต่างประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
วิดีโอ
ความรู้ทั่วไป
เรื่องจากต่างประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย